ogloszenia2logo

 

intencjelogo

 

galerialogo

 

Komentarz do Słowa

Cmentarz parafialny

Statystyki

Dzisiaj:139
Wczoraj:383
W tygodniu:1344
W miesiącu:10434
Ogólnie:1044521

Info o przeglądającym:

  • Twoje IP: 44.201.94.236
  • Przeglądarka unknown
  • Wersja unknown
  • System operacyjny unknown

Teraz:

10
osób na stronie

Słowo na dzisiaj

  • Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”». I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem». Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: „W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi”? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki”». Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

Aktualności

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W MIEJSKIEJ GÓRCE

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.


1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Miejskiej Górce a administratorem (zarządcą) ks. proboszcz tejże parafii.
2. Firmą czuwającą nad zachowaniem porządku na cmentarzu z ramienia parafii jest firma „Usługi Komunalne M. Szymankiewicz” z  Miejskiej Górki
3. Cmentarz jest otwarty od świtu do zmierzchu. Po zmierzchu zabronione jest przebywanie na terenie cmentarza.
4. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem należy:
    • ustalanie miejsca pochówku,
    • pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych  opłat przewidzianych regulaminem
    • wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.
5. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w biurze parafialnym. Opłata ta może wynosić do 20% zasiłku pogrzebowego. Kwota ta może ulec zmianie zgodnie z Regulaminem Cmentarza w Archidiecezji Poznańskiej.
6. Zarządca cmentarza w księdze grobów zapisuje dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku (tzw. dysponenta grobu). Tylko ta osoba może podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu grobu i może tym miejscem pochówku dysponować.
7. W celu uniknięcia ewentualnych sporów dotyczących dysponowania grobem, o każdej zmianie takiej osoby winien być powiadomiony zarządca cmentarza.
8. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w biurze parafialnym przez złożenie oświadczenia osoby opiekującej się danym grobem i uiszczeniu stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.
9. Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z ks. proboszczem wybór firmy pogrzebowej.
10. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego.
11. Dysponent grobu zobowiązany jest powiadomić ks. proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt. Postawienie nagrobka może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu przez ks. proboszcza. Jeśli osoba mająca zamiar postawienia nagrobka nie jest dysponentem grobu, wówczas musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą.

Wymiary nagrobka nie mogą być większe niż:
- dla grobu pojedynczego - 180 cm dł. na 80 cm szer.
- dla grobu podwójnego   - 180 cm dł. na 160 cm szer.
12. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku.
13. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie, układania kostki brukowej, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez zarządcę cmentarza.
14. Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących swoją działalność na terenie cmentarza za korzystanie z narzędzi, sprzętów lub urządzeń należących do parafii.
15. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.
16. Na okres zimowy woda na cmentarzu jest wyłączona.
17. Ponadto na terenie cmentarza zabrania się
    • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
    • wprowadzania zwierząt,
    • zanieczyszczania cmentarza,
    • palenia papierosów,
    • przebywania osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
    • samowolnego sadzenia krzewów i drzew,
    • samowolnego wykonywania prac przy drzewach i krzewach znajdujących się na terenie cmentarza, w szczególności ich podcinania lub usuwania,
    • działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
18. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobków.